Turniej POŻEGNANIE LATA Z HETMANEM-26.09.2020

IV TURNIEJ POŻEGNANIE LATA Z HETMANEM

1. Organizatorzy:

Stowarzyszenie Szachowe HETMAN

Świętokrzyski Związek Szachowy

Miejskie Centrum Kultury

Restauracja Ziemiańska

2. Partnerzy lokalni:

Miasto i Gmina Ostrowiec Św.

Radio Rekord FM Ostrowiec

ostrowiecnews.pl

3. Cele  rozgrywek:

-Popularyzacja  szachów  wśród  dzieci, młodzieży i dorosłych

-Integracja środowiska szachowego

4. Termin  i  miejsce:

Zawody rozegrane zostaną w dniu 26.09.2020r. (sobota) w Restauracji Ziemiańska; ulica Kilińskiego 57 – Ostrowiec Św.

*Harmonogram turnieju

9:00-9:45 – Zapisy i weryfikacja

9:45 – Odprawa techniczna

10:00 – Oficjalne otwarcie turnieju

10:15 – Runda I

16:00 – Przewidywane zakończenie turnieju

 5. Wytyczne turnieju


a) Warunki  uczestnictwa 

w  zawodach  mogą  wziąć  udział  wszyscy  szachiści,  którzy  potwierdzą swój  udział zgłaszając się do turnieju w terminie do 25.09.2020r. ( strona chessarbiter.com, adres email: jaroslaw.choina@op.pl, tel. 604-962-690 ) oraz    w dniu przyjazdu opłacą wpisowe w wysokości 30 zł (zawodnicy Hetmana z uregulowaną składką wpisowe 20 zł). W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają ciepły poczęstunek.


b) System  rozgrywek 

turniej zostanie rozegrany systemem  szwajcarskim  na  dystansie 9 rund. Tempo gry – 15 minut dla zawodnika.

c) Turniej zostanie rozegrany w jednej grupie (przy dużej liczbie uczestników organizator zastrzega sobie prawo do podziału na wybrane przez niego grupy)


d) Nagrody w turnieju będą przydzielane w grupach do lat 8, 10, 18, OPEN

Dyplomy dla wszystkich uczestników.

Puchary dla trzech pierwszych zawodników w każdej grupie.

Upominki dla najmłodszej zawodniczki i najmłodszego zawodnika turnieju

Upominki związane ze szkołą dla każdego uczestnika.

6. Sędziowanie i organizacja

Sędziów w turnieju powołuje organizator.

W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE według kodeksu szachowego.

Nie obowiązuje artykuł III.4

Nagrody nie są łączone, a zawodnicy otrzymują nagrody w swoich grupach wiekowych.

Sprzęt szachowy zapewnia organizator.

7. Ubezpieczenie

Za ubezpieczenie zawodników są odpowiedzialne jednostki delegujące lub rodzice. Niepełnoletni zawodnicy uczestniczą w turnieju pod opieką rodziców lub opiekunów.  Za stan zdrowia zawodnika (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca lub rodzic.

8. Przepisy końcowe: organizator zapewnia bufet kawowy.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów,   a w czasie zawodów do sędziego głównego, którego decyzja jest ostateczna.

9. Biorąc udział w turnieju uczestnik oraz inne osoby przebywające na sali gry   w trakcie trwania turnieju wyrażają zgodę na: 

a)     utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,

b)     korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego   w  związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania  i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem, 

c)    przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych  w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju.                    
Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.

10.

a. W turnieju mogą brać udział jedynie zawodnicy zdrowi, zgodnie z pisemnym oświadczeniem (załącznik) niemający objawów sugerujących chorobę zakaźną, którzy w okresie 14 dni przed rozpoczęciem turnieju nie zamieszkiwali z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych.

b. Zawodnicy muszą przestrzegać obowiązków związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz wzmożonych zasad higieny.

c. Na salę gry będą wpuszczani wyłącznie zawodnicy grający w turnieju po możliwym uprzednim pomiarze temperatury i dezynfekcji rąk oraz obsługa rozgrywek, w tym organizatorzy i sędziowie.

Za pomiar temperatury odpowiedzialny jest klub delegujący zawodnika bądź rodzic/opiekun.

d. Nie ma obowiązku podawania ręki przed i po zakończeniu partii.

e. Po zakończonej partii zawodnicy po uprzednim ułożeniu szachów i zgłoszeniu wyniku partii zobowiązani są do opuszczenia sali gry.

RODZICE (OPIEKUNOWIE) ZAWODNIKÓW ZOBOWIĄZANI SĄ DO WYPEŁNIENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM TURNIEJU STOSOWNEGO OŚWIADCZENIA I DOSTARCZENIA GO DO ORGANIZATORA/DYREKTORA ZAWODÓW W TRAKCIE ODPRAWY TECHNICZNEJ.

ZAPRASZAMY

Ten wpis został opublikowany w kategorii Stowarzyszenie Hetman. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.