Ferie 2020 z Szachami 3-7 lutego

Ferie 2020 z Szachami

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św. i Stowarzyszenie Szachowe „Hetman” zapraszają w dniach od 3 do 7 lutego (drugi tydzień ferii) do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 (ul. Trzeciaków 35) na „Ferie 2020 z Szachami”. W dniach od 3 do 6 lutego w godzinach 10.00-12.00 odbywać się będą zajęcia nauki gry w szachy, natomiast w piątek 7 lutego (od godziny 10.00) rozegrany zostanie Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w pięciu grupach wiekowych: 8 lat, 10 lat, 12 lat, 14 lat, 18 lat. Zawody rozgrywane będą systemem szwajcarskim lub kołowym, na dystansie 7 rund (tempo gry: 10 minut na zawodnika). Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 stycznia, telefonicznie (604-962-690) lub mailowo (jaroslaw.choina@op.pl). Udział w zajęciach szachowych oraz turnieju jest bezpłatny.

REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO
O PUCHAR PREZYDENTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
„FERIE 2020 Z SZACHAMI “
1. Cel turnieju:
– popularyzacja królewskiej gry pośród społeczeństwa naszego Miasta,
– zagospodarowanie wolnego czasu,
– integracja lokalnego środowiska szachowego.
2. Miejsce turnieju i termin:
Zawody rozegrany zostanie 7.02.2020 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1
(ul. Trzeciaków). Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00.
3. Organizator:
Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu
Św., Stowarzyszenie Szachowe „Hetman”, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1.
4. System rozgrywek:
Turniej w zależności od ilości zawodników, rozegrany zostanie systemem
szwajcarskim lub kołowym, na dystansie 7 rund w pięciu grupach wiekowych: 8
lat, 10 lat, 12 lat, 14 lat, 18 lat. Tempo gry: 10 minut na zawodnika.
5. Uczestnictwo:
W turnieju udział wziąć może każdy umiejący grać w szachy.
6. Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31.01.2020r. do: Jarosław Choina telefon:
604-962-690, lub pocztą elektroniczną pod adresem: jaroslaw.choina@op.pl
7. Nagrody:
Nagrodami w każdej grupie wiekowej będą puchary i medale za miejsca I-III,
puchar i medal dla najlepszej kobiety w każdej grupie, dyplomy uczestnictwa
dla wszystkich oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników turnieju.
8. Przepisy końcowe:
– niepełnoletni zawodnicy uczestniczą w zawodach pod opieką rodziców, lub
opiekunów,
– uczestnicy lub ich prawni opiekunowie składają oświadczenie o stanie
zdrowia,
– uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Hali Sportowo –
Widowiskowej MOSiR,
– organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez prawidłowego
zabezpieczenia, – ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należeć będzie
do organizatorów.
9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
– Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim jest Dyrektor MOSiR w
Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 11.
– Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w MOSiR, e-mail:
iod@mosir.ostrowiec.pl
– Dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit
a) RODO) w celu realizacji statutowych celów MOSiR oraz w celach
statystycznych, promocji imprezy w mediach i innych niezbędnych do
zorganizowania i przeprowadzenia imprezy sportowej.
– Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej na
podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty,
świadczące usługi (np.: usługi IT) na rzecz MOSiR.
– Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3 oraz celów archiwalnych, a po tym czasie przez okres
wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
– W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikom imprezy
przysługują następujące uprawnienia: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie, prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania
(poprawiania) danych osobowych, prawo usunięcia danych osobowych prawo
do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia
danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
– Uczestnikom imprezy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego
w sprawach ochrony danych osobowych.
– Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie
skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Stowarzyszenie Hetman. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.